Persbericht

Leefbaar Geldermalsen heeft integriteit hoog in het vaandel staan en is er geen ruimte voor mensen die vertrouwelijkheid of geheimhouding welke is opgelegd naast zich neerleggen, daarom heb ik burgemeester de Vries gevraagd om alsnog aangifte te doen inzake het lekken van geheime informatie en het bewust doorsturen van vertrouwelijke audioverslag door mevrouw van Vrouwerff.

Zij heeft kenbaar gemaakt dit niet te doen om volgende redenen:
1. De tweede keer was van voor het bekend worden van de schending van de geheimhouding rondom de Pluk en
2. anders dan bij de Pluk is in het tweede geval niet formeel in de gemeenteraad geheimhouding vastgelegd op de betreffende geluidsband, maar is gevraagd hier vertrouwelijk mee om te gaan. Voor de wet is dit verschil volgens de burgemeester relevant, voor ons gedrag zou dit niet uit mogen maken
3. omdat het Raadslid spijt heeft betuigd en
4. niet de intentie heeft gehad de gemeente schade toe te brengen (dit is relevant in een eventuele vraag over strafbaarheid van het schenden van geheimhouding) is voor mij hiermee de kous af.

Naar mijn mening is:

Het tijdstip van het strafbare feit (1) is naar mijn mening voor een eventuele vervolging niet van belang. Het is juist dat slechts het schenden van de vertrouwelijkheid (2) niet strafbaar is in de zin van het wetboek van strafrecht. Dit is dan ook alleen van belang om de verklaring van mevrouw van Vrouwerff in de raad in een juist perspectief te plaatsen. Geen slip off de mail maar bewust doorgeven van geheime en vertrouwelijke informatie. Dit aan iemand waarvan iedereen binnen Leefbaar Geldermalsen weet dat hij een bewuste keuze heeft gemaakt zich niet als commissielid te laten beëdigen om vrij te zijn om zaken publiekelijk aan de orde te stellen. Mevrouw van Vrouwerff mag dan gezegd hebben dat ze spijt heeft (3) maar door de verantwoordelijkheid van het lekken naar de buitenwereld bij een ander neer te leggen getuigd zij hier niet van. De intenties van mevrouw van Vrouwerff (4) zijn mij volstrekt onduidelijk. In Nederland is het vellen van een oordeel voorbehouden aan de rechter en niet aan de burgemeester. In de ogen van Leefbaar Geldermalsen dient de burgemeester boven de partijen te staan en dient in deze het algemeen belang te dienen. Dit alles krijgt een extra lading wanneer je bedenkt dat uit de correspondentie tussen burgemeester, wethouder en John Tapperwijn blijkt dat zij vooraf op de hoogte was van het feit dat mevrouw van Vrouwerff zeer waarschijnlijk niet de bron was van het artikel. Tapperwijn geeft op grootgeldermalsen.nl volledige openheid van zaken inclusief links naar de mail en documenten aangaande dit onderwerp.
Voor de burgemeester mag de kous af zijn voor mij niet. Ik zal dan ook met hulp van mijn advocaat alsnog aangifte doen tegen mevrouw van Vrouwerff voor het schenden van de geheimhouding artikel 272 lid 1 van het wetboek van strafrecht.

Het artikel stelt:

Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt of beroep verplicht is het te bewaren, opzettelijk schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.

Aanvullend en tot slot:

Als fractieleider van Leefbaar Geldermalsen heb ik meermaals aangegeven dat personen die lekken en geheimhouding schenden uit de Raad zouden moeten. Dit werd door de toenmalige leden van Leefbaar Geldermalsen, mevrouw van Vrouwerff, de heer Verweij als ook anderen van Leefbaar Geldermalsen onderschreven, het is dan ook verbazend de o zo correcte personen, al na 2 weken hun bevestigende uitspraken zijn vergeten.
Mevrouw van Vrouwerff heeft door het zelfstandig opheffen van de geheimhouding bewust de afspraken met betrekking tot geheimhouding en vertrouwelijkheid geweld aangedaan en daarmee de geloofwaardigheid van Leefbaar Geldermalsen in diskrediet gebracht, terwijl Leefbaar Geldermalsen (dus ook Mevrouw van Vrouwerff) in de raad de verordening hebben onderschreven en via het raadsbesluit bekrachtigd.

Mevrouw van Vrouwerff had beter bij het raadsbesluit tegen kunnen stemmen dan was deze tragedie ons bespaard gebleven.

Met vriendelijke groeten,
Fractie Leefbaar Geldermalsen
Jos Rietbergen


Leave a Reply