Woningbouw

Grootschalige woningbouwprojecten zijn gezien de huidige ontwikkelingen momenteel niet wenselijk noch noodzakelijk. Als er al sprake zou zijn van de noodzaak tot grote woningbouwprojecten dan zouden deze in het kader van 2 kernenbeleid in Beesd en Geldermalsen moeten worden geconcentreerd, aangezien hieraan de sociale voorzieningen zijn gekoppeld.

Voordat er gestart wordt met het maken van bouwplannen, moet een woningbehoefte onderzoek binnen de gemeente plaatsvinden, om te voorkomen dat er woningen worden gerealiseerd waar geen behoefte aan is.

Stimuleren van verkoop woningen in uitbreidingsgebieden
De woningverkoop in Geldermalsen (De Plantage) is ver achtergebleven bij de verwachtingen van een aantal jaren geleden.

Leefbaar Geldermalsen heeft een plan om woningverkoop te bevorderen en wil in samenwerking met banken en bedrijven bekijken hoe dit plan uitgewerkt kan worden.

Daarnaast zijn er wensen om de bedrijvigheid die momenteel nog aan de Rijnstraat plaatsvindt op termijn te verplaatsen naar industrieterrein Hondsgemet. Op het opengevallen terrein zou dan kleinschalige woningbouw kunnen worden ontwikkeld.

Sociale woningbouw
Leefbaar Geldermalsen, vindt het belangrijk dat er voldoende financiële ruimte komt voor mensen die voor het eerst een woning willen kopen. Inventiviteit mag verwacht worden waardoor woningen voor starters betaalbaar worden.

Gebouwen die hun functie verloren hebben, maar die geen monument of niet beeldbepalend voor het dorp zijn, mogen worden gesloopt. Op de opengevallen plekken kunnen dan woningen in de sociale sector voor jongeren of voor senioren gebouwd worden.

Senioren
Woningen voor senioren dienen bij voorkeur in de buurt van het winkelgebied en voorzieningen ontwikkeld en gebouwd te worden. Groepswonen 50+ is ter ziele gegaan omdat het gemeentebestuur en de woningbouwvereniging niet wilden meewerken. 15 jaar overleg, vergaderen en onderhandelen heeft geleid tot niets.

Leefbaar Geldermalsen meent dat bij de ontwikkeling van de woningen en voorzieningen de belanghebbenden in een vroeg stadium hun inbreng moeten kunnen leveren.

Huisvesting werknemers van buiten Nederland
Leefbaar Geldermalsen is tegen het realiseren van een hotel voor buitenlandse werknemers op het Chamotte terrein. Buitenlandse werknemers die langdurig hier blijven wonen, moeten integreren met onze bevolking. Concentratie van diverse bevolkingsgroepen is, ook vanuit sociale bewogenheid niet wenselijk.

Leefbaar Geldermalsen is voorstander van het stellen van extra eisen met betrekking tot het verschaffen van een burger service nummer. De buitenlandse werknemer moet eerst aantonen dat hij/zij passende woonruimte en werk heeft door het overleggen van een huurcontract en een arbeidscontract.

Leefbaarheid Dorpen
Woningbouw in de dorpen moet mogelijk zijn zolang dit niet het authentieke karakter van het dorp aantast dus architectuur van nieuwbouw die past bij het dorpskarakter.

Ruimte voor aanbouwen aan monumenten c.q. beeldbepalende gebouwen is er zeker, mits de architectuur ondergeschikt blijft aan het monument/beeldbepalend gebouw. Passende herbestemmingplannen van monumenten worden ondersteund.

Leefbaar Geldermalsen vindt het belangrijk dat openbare gebouwen die in het belang van de leefbaarheid van het dorp zijn, ruimte krijgen voor verdere ontwikkeling, zodat deze behouden blijven.

One Response to “Woningbouw”

  1. BetuweNL says:

    Ik heb vorige verkiezingen op jullie gestemd, maar aangezien jullie helemaal niks geven om de eigen bevolking van deze gemeente, gooi ik mijn stembiljet gewoon weer in de papier container bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Als een Nederlanders gemiddeld 4,5 jaar moet wachten op een huisje in onze mooie gemeente, en er komt een Syriër met zijn gezin en meld zich hier bij de balie, is de 1e die het huis krijgt de Syriër. Wat is dat voor idioot gedoe?! Jullie zijn er toch voor het belang van de burgers van de gemeente Geldermalsen, niet voor vreemden. Ik vind het schandalig dat dit gebeurt zonder ook maar een vorm van tegenspraak. De EU en de staat bevelen het aan de gemeente, en de raad vind het allemaal best en laat de eigen bevolking stikken. Geen Leefbaar Geldermalsen stem meer van mij bij de volgende verkiezingen.

Leave a Reply