Verkeer

Leefbaar Geldermalsen is van mening dat het onderhoud van de wegen in nagenoeg alle kernen te wensen overlaat.
Leefbaar Geldermalsen vindt dat er logisch gedacht moet worden hoe aanbestedingen dienen plaats te vinden. Aanbestedingen uitschrijven in de wintermaanden en uitvoering zo plannen dat de weersinvloeden het kleinst zijn.

Concreet betekent dit vanaf maart tot half juli en half augustus tot eind oktober werkzaamheden aan wegen en trottoirs kunnen worden uitgevoerd. Controle op de voortgang van dit soort werkzaamheden moet leiden tot minder ergernis voor de weggebruikers en kostenbesparing voor de gemeente.

Het is te gek voor woorden dat bijvoorbeeld werkzaamheden aan de Van Dam van Isseltweg tot 3 keer toe opnieuw worden uitgevoerd en als de weg dan klaar is, er als nog een riolering vervangen moet worden.

Centrum Geldermalsen ontlasten
Leefbaar Geldermalsen wenst het centrum van Geldermalsen verkeersluw te maken. Hiervoor zal een aantal investeringen essentieel zijn. Het belangrijkste onderdeel is een 2de Lingebrug ter hoogte van de Randweg en deze weg vervolgens achter Buurmalsen langs te laten aansluiten op de Rijksstraatweg.

Jaren geleden zijn door diverse wethouders beloften gedaan aan de inwoners van Buurmalsen om de verkeersdrukte in het dorp te verminderen. Vergevorderde plannen zijn helaas in de prullenbak verdwenen ondanks het feit dat de Provincie voor de realisatie van deze 2de Lingebrug geld ter beschikking had gesteld!

Daarnaast is het noodzakelijk om het verkeer komende van de huidige Lingebrug te laten afbuigen via de bestaande trachee naar de Rijnstraat en een nog te realiseren deel via het park, achter het Veer, een stuk van de Heemtuin en deze weg daarna te laten aansluiten ter hoogte van het gemeentehuis op de Van Dam van Isseltweg.

Hierdoor kan het centrum van Geldermalsen worden afgesloten voor doorgaand verkeer en kan het stuk Rijksstraatweg (Herman Kuijkstraat) tot aan de Rijnstraat als winkel- en verblijfsgebied worden ingericht.

Herinrichting Marktplein Beesd
De wens van de plaatselijke ondernemer om zijn supermarkt uit te breiden mogelijk te maken, zal leiden tot herinrichting van een stukje van het marktterrein. Volgens de laatste berekeningen zouden er geen parkeerplaatsen vervallen. De kosten, die hiermee gepaard gaan dienen dan ten laste van de ondernemer te komen.

Leefbaar Geldermalsen vindt dat het karakter van het marktplein niet (storend) mag worden aangetast.

Ontsluiting Tricht
De inwoners van Tricht en het bedrijf Hak Pijpleidingen, hebben behoefte aan ontsluiting van Tricht in noordwestelijke richting. In het verleden heeft Hak deze wens uitgesproken en zij heeft zelfs aangegeven de kosten voor de aanleg en ontsluiting te willen financieren.

Onderhoud wegen
Leefbaar Geldermalsen is er voorstander van om grote reconstructies zoveel mogelijk door plaatselijke en regionale wegenbouw bedrijven te laten uitvoeren.

Met plaatselijke ondernemers kan ook een calamiteitengroep opgezet worden die kleine reparaties aan omgereden paaltjes, kuilen in de weg en een opstaande trottoirtegel kunnen repareren en zo nodig vervangen.

Entrees dorpen
Elings Landschap Architecten heeft plannen gepresenteerd om bij herinrichtingsplannen de oude dorpskarakteristieken te herstellen; zoals het aanpassen van toegangswegen, de entrees van de dorpen, straatwerk, lantaarns, bomen en beplanting.

Leefbaar Geldermalsen meent dat bij reconstructies invulling gegeven moet worden aan wat wenselijk en realiseerbaar is.

4 Responses to “Verkeer”

 1. Jacco says:

  Aanpassen van de plannen over toekomstige VRI (verkeerslichten) op de kruising van de N327 en de Rijksstraatweg (t.h.v. de brandweerkazerne). Handhaven of verbeteren huidige rotonde.

  • admin says:

   Beste Jaco,

   Wij zouden graag zeggen dat we dit gaan doen maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat we dit nu nog niet kunnen beloven. We zouden meer uitgaven terug willen draaien maar we zien dat al deze beslissingen er voor de verkiezingen doorgedrukt worden. De huidige coalitie regeert hiermee over haar graf heen.

   Wees er verzekerd van dat we alle besluiten tegen het licht gaan houden en opnieuw beoordelen wanneer we in de raad vertegenwoordigd zijn.

   Met vriendelijke groeten,

   John Tapperwijn

 2. H.J. Diekerhof says:

  Nog meer groen laten verdwijnen lees ik door een deel van het stadspark en de heemtuin op te offeren voor asfalt. Hoezo Leefbaar Geldermalsen. Een waanzinnig idee dat alleen maar is ingegeven door een niet te bevredigen honger naar meer asfalt. Sta achter het standpunt van het MFC, maar nu ik dit lees gaat mijn stem zeker niet naar LG. Vraag me ook af of de inwoners van Geldermalsen et stadspark en de heemtuin willen opofferen voor het heilige blik, ook al is het gedeeltelijk.

  Reactie:
  Geachte Heer Diekerhof,

  Dit maakt deel uit van het plan om het centrum verkeersvrij te maken (minder asfalt en blik in het centrum). Voorwaarde hiervoor is de realisatie van de 2de Lingebrug en de mogelijke realisatie van de HAK-brug (HAK pijpleidingen).
  De vraag is of een dergelijke doorgang hierna nog noodzakelijk is en zo ja of deze ontsluiting geasfalteerd moet zijn.

  Met vriendelijke groeten,
  John Tapperwijn

 3. Willem Hol says:

  Wat vinden jullie eigenlijk van de voorgenomen supermarkt Coop in het centrum van geldermalsen ?
  Op de Wellner locatie. De Herman Kuijkstraat is al in geen 30 jaar meer opgeknapt, de gemeente is zelfs van plan om niets te doen zelfs als er een supermarkt midden in het centrum wordt gerealiseerd.
  Check even Facebook pagina Herman Kuijkstraat/Geldermalsen

  Reactie:
  Geachte heer Hol

  Leefbaar Geldermalsen vindt het ongepast dat er zoveel leegstaande panden in het centrum van Geldermalsen zijn.
  Leefbaar Geldermalsen stelt dat er met betrekking tot de ontwikkelingen van de supermarkt Coop naar het pand van Wellner stringente afspraken moeten worden vastgelegd, zodat de bewoners aan de Herman Kuijkstraat, Oranje Nassaustraat zo min mogelijk hinder ondervinden van de bezoekers aan de Coop.

  Het aantal maatregelen dat volgens Leefbaar Geldermalsen minimaal gesteld moet worden zijn:

  De gemeente Geldermalsen moet met de komst van de Coop:
  – de Herman Kuijkstraat inrichten als éénrichtingverkeer
  – weerskanten stoepen aanleggen die breed genoeg zijn voor rolstoelen, kinderwagens en rollators hierdoor wordt tevens de snelheid uit de weg gehaald.
  – de gevel aan de zijde van de Herman Kuijkstraat moet passen in het straatbeeld, dus bijvoorkeur geen futuristische gevel maar doorbordurend op de gevels zoals de gevels van de panden van Stolk en Cees Hoogteijding
  – de hoogte van het pand aan de Herman Kuijkstraat dient dus ook niet boven de andere panden uit te tornen.

  – de parkeervoorzieningen met ondergronds parkeren dient zo uitgedokterd te worden dat men vanaf het midden van het bestaande parkeerterrein naar binnen rijdt en bij het uitrijden via de Oranje Nassaustraat naar de Koningsweg en daar hun weg vervolgen. Uiteraard dienen de verkeersdeskundige (meestal de omwonenden)te onderzoeken of dat haalbaar is.

  – Om leefbaarheid te waarborgen zal het belang van de Coop mbt optimale parkeervoorzieningen van een lagere prioriteit zijn dan die van de inwoners.

  Zo ook zal het bevoorraden moeten plaats vinden tussen (7.00 en 10.00 uur)om de overlast te beperken.
  Het zal duidelijk zijn dat wij dit alleen kunnen realiseren als wij de meerderheid met anderen in de raad krijgen.

  Leefbaar Geldermalsen

Leave a Reply