Sociaal domein

Samen leven, samen zorgen.
De gemeente krijgt steeds meer taken toebedeeld door een terugtredende Rijksoverheid en krijgt voor de uitvoering minder geld toebedeeld dan het momenteel kost en dit geldt in het bijzonder op het terrein van sociale zaken.

Mensen die aanspraak maken op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden al jaren geconfronteerd met een versobering van voorzieningen en het verhogen van drempels om hiervoor in aanmerking te komen.

Daarnaast gaan de veranderingen zo snel dat de burger geen idee heeft wat de mogelijkheden zijn om problemen het hoofd te kunnen bieden en dan hebben we het nog niet over de uitzonderingen die mogelijk zijn binnen de bestaande regelgeving.

De bezuinigingsdrift door vermindering of afschaffing van toeslagen treft ons allen. Sociale minima worden extra hard getroffen doordat bij hen vele bezuinigingen samenkomen.

Neem bijvoorbeeld een AOW’er met beperkingen: de compensatie van de eigen bijdrage voor de zorgverzekering, de compensatie voor chronisch zieken en de zorgtoeslag wijzigen in zijn of haar nadeel.

De gemeente heeft zich te houden aan de regels die de centrale overheid stelt maar dat neemt niet weg dat er mogelijkheden blijven om mensen met sociale of financiële problemen hulp te verlenen.
Feit is dat gemeenten geen idee hebben wat er met de decentralisatie op hen afkomt en het zal er zeker voor zorgen dat er slachtoffers vallen door deze bezuinigingsdrift.

Leefbaar Geldermalsen zal zich inzetten om voor alle inwoners een menswaardig bestaan mogelijk te maken en te voorkomen dat inwoners door alle besparingen onder de armoedegrens komen.

Leefbaar Geldermalsen wil dan ook dat, voor zover de centrale regelgeving dit toelaat, bij de beoordeling en het toekennen van subsidies de regels worden afgezet tegen zijn/haar consumptief inkomen, hiermee wordt er rekening gehouden met de opeenstapeling van kortingen bij sociale minima.

Daarnaast dient er een “onafhankelijk raadsman/vrouw” (loket) te komen waar de burger met een vraag en/of behoefte aan hulp terecht kan. Dit om te voorkomen dat hij/zij het slachtoffer wordt van:

  • De bezuinigingsdrift van de centrale overheid en de overheveling van taken naar de lokale overheid;
  • Rigide interpretatie van de regels door een ambtenaar, zonder oog voor het individu,
  • De raadsman/vrouw krijgt tevens de beschikking over een maandelijkse rapportage van de aanvragen en voortgang van de aanvragen in het kader van Wmo en sociale bijstand en alle andere relevante documenten.
  • De raadsman/vrouw zelf legt verantwoording af aan de wethouder met sociale zaken in zijn portefeuille.
  • Leave a Reply