Financiën en organisatie

Regie gemeente
De raad van Geldermalsen dient de regie van het beleid strakker in de hand te houden. De organisatie van het gemeentebestuur dient te veranderen naar een regiegemeente door verdere integratie. Het afstoten van uitvoerende taken dient aantoonbaar een besparing op te leveren.

De ambtenaren die het werk nu uitvoeren gaan samen met het werk over naar een nieuwe uitvoerende partij. De kosten van de uitbestede werkzaamheden dienen nu en in de toekomst marktconform te zijn en bij voorkeur zonder langlopende verplichtingen.

Gemeenschappelijke regelingen
Het aangaan van nieuwe gemeenschappelijke regelingen en al uitbestede taken naar gemeenschappelijke regelingen moet worden beëindigd vanwege het ondemocratische karakter.

Leefbaar Geldermalsen heeft een grote voorkeur om werkzaamheden uit te besteden aan plaatselijke ondernemers.

Klantgerichtheid ambtelijk apparaat
Het ambtelijk apparaat dient bedrijfseconomisch efficiënter, klantgerichter en flexibeler te werken met een herkenbare invoering van contractmanagement met contractafspraken waarop gestuurd en gerapporteerd wordt.

Projectmanagement
Programma’s en projecten dienen beheerd te worden met een bedrijfsplan als uitgangspunt en uitgevoerd volgens een vaste methode (bv PRINCEII).

De raad dient over de voortgang van de verschillende programma’s en projecten steeds gerapporteerd te worden. Dit geldt evenzo voor de uitbestede werkzaamheden.

Transparantie
De gemeentefinanciën, inclusief het financieel beleid en de informatievoorziening, dienen te voldoen aan wettelijke regels en daarnaast transparant te zijn voor raad, college en burgers.

Belastingen en leges
Geen verdere verhogingen van belasting en leges om tekorten weg te werken, maar alleen indien dit nodig is voor nieuw beleid of nieuwe investeringen.

Besluiten, die voortkomen uit nieuw beleid en invloed hebben op de hoogte van de belastingen dienen bij voorkeur na de verkiezingen te worden genomen.

Dit betekent dat miljoenen investeringen in bijvoorbeeld het MFC die leiden tot een verhoging van de gemeentelijke belastingen niet vlak voor gemeenteraadsverkiezingen aanbesteed moeten worden.

Zaken als afvalverwerking en hondenbelasting moeten kostendekkend en marktconform worden uitgevoerd en niet worden gebruikt als een alternatieve inkomstenbron en de OZB mag de macronorm de komende vier jaar niet overstijgen. De kiezer kan bij het uitbrengen van zijn stem daarmee rekening houden.

Als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, is Leefbaar Geldermalsen voorstander van een ingezetenenbelasting, de OZB, de afvalverwerking en verschillende leges vervangt, voor zover dit niet leidt tot een nieuwe lastenverhoging van de burger. Vooralsnog bestaat er geen wettelijk kader en zijn we afhankelijk van de centrale overheid.

Wet openbaarheid van bestuur
Het uitgangspunt van Leefbaar Geldermalsen dat de gemeente er is voor de burger gaat zeker op voor de financiën. De gemeente moet in een voor iedere burger duidelijke jaarrekening verantwoording afleggen.

Geen geheimen meer en wanneer er vragen worden gesteld, moet er een duidelijk antwoord worden gegeven. Een vraag stellen met de Wet openbaarheid bestuur in de hand zou overbodig moeten zijn en drempels opwerpen beschouwt Leefbaar Geldermalsen als verwerpelijk.

Leave a Reply