Onderwijs

Vrijheid van schoolkeuze
Leefbaar Geldermalsen heeft respect voor de vrijheid van godsdienst en schoolkeuze zoals in de Grondwet is vastgelegd en zal zich vol inzetten om die verworvenheden te respecteren.

Primair onderwijs
Leefbaar Geldermalsen is er voorstander van om de voor- en buitenschoolse opvang op een locatie onder één dak te huisvesten indien hiervoor ruimte beschikbaar is.

Leefbaar Geldermalsen vindt dat het primaire onderwijs de basis vormt voor een verdere ontplooiing van onze kinderen. Alle aandacht dient er op gericht te zijn dat de kwaliteit zo hoog is dat de leerlingen moeiteloos kunnen aansluiten op het voortgezet onderwijs.

Leefbaar Geldermalsen meent dat waar mogelijk de basisscholen in de kernen behouden moeten blijven. Weliswaar heeft de rijksoverheid richtlijnen uitgevaardigd waaraan de scholen moeten voldoen, doch door slim samenwerken, kunnen wellicht de scholen die het nu moeilijk hebben toch blijven bestaan.

Leefbaar Geldermalsen pleit ervoor dat het gemeentebestuur contacten legt en onderhoudt met het plaatselijke en regionale bedrijfsleven om ook vanuit de private sector te horen waaraan in de komende jaren behoefte is.

Voortgezet onderwijs
Leefbaar Geldermalsen hecht grote waarde aan de samenwerking tussen de Lingeborch, Lek & Linge en het Koningin Wilhelmina College in Culemborg. Een goede afstemming op het voorbereiden op het hoger beroepsonderwijs is essentieel voor de leerlingen.

Ook een regelmatige afstemming met de directie van de Helicon opleiding is vooral belangrijk voor de agrarische sector, die toch een grote economische drijver is voor de gemeente Geldermalsen.

Leerlingenvervoer
Leefbaar Geldermalsen realiseert zich dat zowel vrijheid van godsdienst als ook vrijheid van onderwijs is vastgelegd in de Wet. Niettemin baart het Leefbaar Geldermalsen grote zorgen dat de kosten voor leerlingenvervoer steeds hoger worden.

Leefbaar Geldermalsen wil het initiatief nemen om straks tot een realistische aanbesteding te komen, waarbij zowel de belangen van de ondernemer, de overheid en de leerling tot hun recht komen.

Zo kunnen bijvoorbeeld combinatieritten van leerlingen- en regiovervoer bij aanvang en einde van schooltijden worden samengevoegd, hierdoor kan er een aanzienlijke kostenbesparing worden gerealiseerd.

One Response to “Onderwijs”

 1. Betty says:

  wordt het geen tijd om ouders bij te laten dragen in het leerlingvervoer.

  Reactie:

  Beste Betty

  Ouders dragen bij in het leerlingen vervoer! vraag is of de bijdrage wel toereikend is.
  Leefbaar Geldermalsen wil naar de volgende opties kijken:

  1 of de bijdrage van de ouders op het maximum niveau is, het kan niet zijn dat de gemeenschap een taxi visa versa naar Doetinchem moet betalen omdat Marietje zo nodig van de ouders naar die school moet (heeft te maken met vrijheid van schoolkeuze!)

  2 Indien mogelijk de ouders bewegen hun kinderen naar een school dichterbij ons dorp onderbrengen en bij geen medewerking de rekening buiten de regio op de deurmat van de ouders deponeren. (dit is niet een gelopen koers en er zal nog heel wat water door de Linge stromen voordat dit geregeld is)

  3 Ouders het minimum voor vervoer vergoeden en de zorg van vervoer bij de ouders leggen (zie als aanvulling op 1)

  4 Combinatie zoeken met leerlingenvervoer en regionaal vervoer als er voor aanvang van scholen en einde van de school dag combinatie ritten gerealiseerd kan worden zal dit leiden tot kostenreductie

  Jos Rietbergen

Leave a Reply