Nuancering van de vragen.

Inleiding

De grootste uitdagingen voor de komende vier jaar zijn:

 • Helderheid en inzicht geven aan de inwoners van Geldermalsen over de financiën, geen boekhoudtrucs in Geldermalsen die het daglicht niet kunnen verdragen.
 • Helderheid en oplossingen voor de grondexploitatie, het grote risico voor de financiën van de gemeente Geldermalsen als gevolg van het risicovolle bestuur van de afgelopen jaren.
 • Budget vinden voor noodzakelijke infrastructurele projecten.
 • Leefbaar Geldermalsen pleit zo nodig voor een extern onderzoek over de financiën van de gemeente .

  De nuancering horende bij de vragen:

  01 De gemeente moet geld uittrekken om een tweede Lingebrug aan te leggen

  helemaal mee eens
  Leefbaar Geldermalsen vindt dat beloftes en afspraken moeten worden nagekomen. Het verhogen van het fietspad in de kom van Buurmalsen leidt tot schijnveiligheid, een mening die wordt bevestigd door Veilig Verkeer Nederland

  02 Parkeren moet gratis worden in heel de gemeente

  mee eens
  Leefbaar Geldermalsen stelt dat het parkeren gratis moet worden, afhankelijk van de opbrengst versus kosten is.

  03 De gemeente moet geld uittrekken voor de aanleg van de rondweg bij Tricht

  mee eens
  Leefbaar Geldermalsen meent dat de rondweg vooral een ontsluiting is voor Hak pijpleidingen en burgers van Tricht, als de kosten voor de brug door Hak pijpleidingen wordt bekostigd, kan de gemeente meewerken aan de verdere ontsluiting van Tricht.

  04 In de gemeente Geldermalsen moeten meer huurwoningen worden gebouwd, en minder koopwoningen

  niet mee eens
  Leefbaar Geldermalsen vindt dat de gemeente moet bouwen naar behoefte . De grootste uitdaging voor de komende vier jaar is de grondexploitatie. Hier ligt het grote risico voor de financiën van de gemeente Geldermalsen, zie ook de inleiding.

  05 Er mag in Geldermalsen een hotel voor Poolse arbeidsmigranten worden gebouwd

  helemaal mee oneens
  Leefbaar Geldermalsen vindt dat de buitenlandse arbeidsmigranten dienen te integreren met de inwoners, dus geen hotel voor Poolse arbeidsmigranten. Alvorens zij een burgerservice nummer verkrijgen dient de arbeidsmigrant te beschikken over een arbeidscontract en deugdelijke huisvesting op dezelfde wijze als ook de autochtone burger dit moet doen.

  06 Binnen de dorpskernen mogen huizen worden gebouwd, ook als dat ten koste gaat van groen

  mee eens
  Leefbaar Geldermalsen kan zich vinden in de stelling, echter de nuance ligt in het feit dat dit niet ten koste gaat van het dorpskarakter.

  07 In het centrum van Geldermalsen mogen nieuwe kantoren worden gebouwd

  niet mee eens
  Leefbaar Geldermalsen wil juist geen kantorenconcentratie in het centrum, in het centrum moeten juist de voorzieningen worden geprojecteerd in plaats van kantoren

  08 De uitbreiding van de Centrumkerk in de kern Geldermalsen mag worden gebouwd

  neutraal
  Leefbaar Geldermalsen meent dat de monumentale /historische waarde van de centrumkerk geen geweld mag worden aangedaan, dus wel uitbreiding maar niet tegen de kerk aan.

  09 De gemeente moet meer geld uittrekken voor amateursport

  mee eens
  Leefbaar Geldermalsen is voorstander van concentratie van sport en stelt dat de gemeente een voortrekkersrol zou moeten vervullen om de concentraties van buitensport en mogelijk binnensport te bundelen op 3 locaties waar de diverse voorzieningen complementeren aan elkaar zijn; bijvoorbeeld Beesd en Rhelico samen op een sportpark samen met tennis en eventueel indien er behoefte bestaat aan een atletiekbaan, en Geldermalsen en Meteren een sportpark gecombineerd met de Randhorst en andere buitensporten. In eerste instantie zal dat financiële impulsen van de gemeente vergen, echter op termijn zal het leiden tot lagere lasten.

  10 In sportkantines mag geen alcohol worden geschonken

  niet mee eens
  Leefbaar Geldermalsen vindt dat dit de verantwoordelijkheid van het bestuur van de sportvereniging is. Ongeregeldheden die zich voordoen zal gevolgen moeten hebben voor de horeca vergunning.

  11 De bibliotheken in Geldermalsen en Beesd moeten behouden blijven, ook als dat leidt tot hogere kosten

  neutraal
  Leefbaar Geldermalsen meent dat de bibliotheek als voorziening in de gemeente Geldermalsen behouden moet blijven. Wanneer de behoefte aan een bibliotheek afneemt zal dit gevolgen hebben voor de financiële bijdrage van de gemeente. De uitdaging van de bibliotheek is om tijdig in te spelen op de veranderde behoefte zodat haar bestaansrecht blijft gewaarborgd.

  12 In Geldermalsen mag een coffeeshop komen

  niet mee eens
  Leefbaar Geldermalsen vindt een coffeeshop voor de komende vier jaar niet passen binnen de gemeente Geldermalsen en dit geldt ook voor een door sommige partijen voorgestelde wietplantage.

  13 De belasting op huisbezit (OZB) moet worden verlaagd

  helemaal mee eens
  Leefbaar Geldermalsen verzet zich tegen elke verhoging van de OZB wanneer deze uitstijgt boven de macronorm. Verlaging kan wanneer dit gezien de financiën van de gemeente tot de mogelijkheden behoort. Wij doen geen beloftes die we niet kunnen nakomen.

  14 De financiële reserves van de gemeente moeten toenemen, ook als daarvoor extra moet worden bezuinigd

  neutraal
  De reserves dienen om te beginnen aan de wettelijke normen te voldoen. Het aanhouden van reserves is geen doel op zich en bestemmingsreserves dienen regelmatig getoetst te worden op noodzaak en wenselijkheid. Reserves zijn er om gebruikt te worden wanneer het even tegenzit. Je gebruikt ze dan om problemen op te lossen. Reserves kunnen in deze zin gebruikt worden om noodzakelijke bijvoorbeeld infra structurele problemen op te lossen.

  15 Winkeliers mogen zelf bepalen wanneer ze open zijn, ook op zondag

  mee eens
  Leefbaar Geldermalsen meent dat Geldermalsen niet een dorp waar behoefte bestaat om op zondag te winkelen. De winkeliers in onze gemeente hebben vaak genoeg aangegeven dat de noodzaak hiertoe niet aanwezig is. Er kan wel worden overwogen om de winkeliers zelf de mogelijkheid te bieden om op een aantal zondagen na 12.30 uur open te gaan tot 16.30 uur zodat de kerkgangers geen overlast hebben van het winkelend publiek. De vraag rijst overigens of de winkelier het überhaupt wel wil.

  16 Cafes mogen zelf bepalen tot hoe laat ze open blijven

  niet mee eens
  Leefbaar Geldermalsen vindt dat sluiting in het week end (vrijdag en zaterdag om 4.00uur) laat genoeg is, door de week en op zondag lijkt ons 0.00 uur een normale tijd om tot sluiting over te gaan

  17 Projecten waarbij vrijwilligers zijn betrokken, moeten voorrang krijgen bij het geven van subsidie

  neutraal
  Leefbaar Geldermalsen vindt dat subsidies verstrekt moet worden aan instanties die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid.

  18 Op maatschappelijk werk mag worden bezuinigd

  Neutraal
  Juist in een tijd dat Rijksoverheid de problemen op het bordje van de gemeente “en de burger” legt moeten er afgewogen beslissingen worden genomen. Leefbaar Geldermalsen heeft dan ook met name oog voor de sociaal zwakkeren binnen de gemeente. Bezuinigen, mogelijk maar niet ten koste van de groep die al geen kant meer op kunnen.

  19 De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten vrijwilligerswerk te doen

  Neutraal
  Zolang het wettelijk niet is toegestaan om vrijwilligers aan het werk te zetten, is dit een non discussie. Zodra de mogelijkheid bestaat, mag er best gevraagd worden om werkzaamheden voor de gemeenschap te uit te voeren. Het is een farce om te stellen om de uitkeringstrekker te verplichten vrijwilligerswerk te doen. Dit is een contradictie op zich zelf want dan is het geen vrijwilligerswerk meer.

  20 De huur voor sociale huurwoningen mag omhoog

  neutraal
  Leefbaar Geldermalsen realiseert zich dat het is niet aan de gemeenteraad om huurverhogingen wel of niet door te voeren, daarnaast is het beleid van de rijksoverheid op gebaseerd dat diegene die in aanmerking komen voor huursubsidie die ook kunnen aanvragen en als blijkt dat aan de voorwaarden wordt voldaan die huursubsidie ook gegeven wordt.

  21 Om sociale voorzieningen in stand te houden mogen de lokale lasten stijgen

  neutraal
  Leefbaar Geldermalsen meent dat de sociale voorzieningen betaald dienen te worden uit de overheidsgelden en niet uit de lokale lasten, dit geldt niet voor maatschappelijke voorzieningen.

  22 In plaats van voorzieningen in alle 11 dorpen, moeten de voorzieningen worden geconcentreerd
  in Geldermalsen en Beesd

  helemaal mee eens
  Het is juist het twee kernen beleid dat Leefbaar Geldermalsen voorstaat, los daarvan is het financieel onhaalbaar om anders te denken.

  23 De gemeente mag alleen nog duurzaam werken, ook als dat leidt tot hogere kosten

  niet mee eens
  Leefbaar Geldermalsen juicht het toe wanneer de gemeente aandacht besteedt aan duurzaam werken, maar het kan niet zo zijn dat dit ten koste van alles moet worden doorgevoerd.

  24 De gemeente moet inwoners die hun huis willen isoleren een subsidie geven

  neutraal
  Leefbaar Geldermalsen vindt het geen taak van de gemeente om isolatiesubsidies te verstrekken. Het is Rijksbeleid om subsidies te verstrekken. Dat dit eventueel via de gemeente wordt verstrekt is wat ons betreft akkoord. Zolang de gemeente maar niet op de stoel van de rijksoverheid gaat zitten.

  25 Crèches en basisscholen moeten worden samengevoegd, zodat kinderen tot 12 jaar van 7 uur in de ochtend tot 7 uur in de avond daar kunnen blijven.

  mee eens
  Leefbaar Geldermalsen zegt, dat het aan de scholen is om die tijdsbepaling vast te stellen. Deze organisaties dienen ook bewust met gemeenschapsgeld om te gaan. Wanneer samenvoeging tot een kostenbesparing zou leiden zijn wij het hier mee eens.

  26 De gemeente moet blijven meebetalen aan leerlingenvervoer

  niet mee eens

  In 1987 werden gemeenten verplicht gesteld een verordening op te stellen waarvan ouders aanspraak kunnen maken op bekostiging van de vervoerskosten van en naar school.
  Geldermalsen is zo’n gemeente waar geen speciaal onderwijs gegeven wordt, hierdoor geeft de gemeente heel veel geld uit, om de kosten voor het leerlingen vervoer te beteugelen zijn er aanbevelingen gedaan door de rekenkamer, welke niet of nauwelijks gevolgd zijn. Zo kunnen de volgende maatregelen leiden tot substantiële besparingen:

  • De verordening dient strikter te worden toegepast, bij de uitvoering zal dit besparingen opleveren.
  • Scherpere afspraken met de vervoerder, logische routeplanning en combinatieritten.
  • In plaats van huis leerlingen ophalen alleen nog vanaf opstapplaatsen
  • Waar mogelijk inzetten op openbaar vervoer in plaats van taxi’s en schoolbussen
  • Verantwoordelijkheid bij de ouders leggen en waar

  27 Om kosten te besparen moet Geldermalsen meer gaan samenwerken met omliggende gemeenten, ook als daardoor de eigen invloed afneemt

  niet mee eens
  Leefbaar Geldermalsen vindt dat de gemeente de regie moet behouden en dat samenwerking moet leiden tot kostenreductie en dat de kwaliteit van de uitbestede werkzaamheden meetbaar moeten zijn. Wanneer de afspraken niet worden nagekomen moet dit gevolgen hebben voor de samenwerking.

  28 De gemeente Geldermalsen mag fuseren met Culemborg en Tiel

  niet mee eens
  Leefbaar Geldermalsen is voor samenwerking met omliggende gemeenten. Samenwerken heeft de voorkeur boven fuseren, dit laatste gaat ten koste van de identiteit van Geldermalsen. Wanneer we door omstandigheden toch gedwongen worden tot samengaan gaat de voorkeur uit naar de gemeenten Buren, Neerijnen en Lingewaal.

  29 De dorpsraden moeten meer bevoegdheden krijgen

  neutraal
  Leefbaar Geldermalsen vindt dat er meer geluisterd moet worden naar wat er binnen de dorpskernen leeft, dat wil niet zeggen dat er verantwoordelijkheden ook daar gelegd moeten worden.

  30 Bij belangrijke besluiten moet de gemeente een referendum organiseren

  Mee eens
  Leefbaar Geldermalsen is een voorstander van een raadgevend referendum, te houden na een flink aantal verzoeken van stemgerechtigde inwoners van Geldermalsen. Het initiatief moet dus van de burger uitgaan en niet van het gemeentebestuur. Ook zullen er eisen gesteld moeten worden aan het opkomstpercentage.