About admin

admin has been a member since November 2nd 2013, and has created 16 posts from scratch.

admin's Bio

admin's Websites

This Author's Website is

admin's Recent Articles

Persbericht

Leefbaar Geldermalsen heeft integriteit hoog in het vaandel staan en is er geen ruimte voor mensen die vertrouwelijkheid of geheimhouding welke is opgelegd naast zich neerleggen, daarom heb ik burgemeester de Vries gevraagd om alsnog aangifte te doen inzake het lekken van geheime informatie en het bewust doorsturen van vertrouwelijke audioverslag door mevrouw van Vrouwerff.

Zij heeft kenbaar gemaakt dit niet te doen om volgende redenen:
1. De tweede keer was van voor het bekend worden van de schending van de geheimhouding rondom de Pluk en
2. anders dan bij de Pluk is in het tweede geval niet formeel in de gemeenteraad geheimhouding vastgelegd op de betreffende geluidsband, maar is gevraagd hier vertrouwelijk mee om te gaan. Voor de wet is dit verschil volgens de burgemeester relevant, voor ons gedrag zou dit niet uit mogen maken
3. omdat het Raadslid spijt heeft betuigd en
4. niet de intentie heeft gehad de gemeente schade toe te brengen (dit is relevant in een eventuele vraag over strafbaarheid van het schenden van geheimhouding) is voor mij hiermee de kous af.

Naar mijn mening is:

Het tijdstip van het strafbare feit (1) is naar mijn mening voor een eventuele vervolging niet van belang. Het is juist dat slechts het schenden van de vertrouwelijkheid (2) niet strafbaar is in de zin van het wetboek van strafrecht. Dit is dan ook alleen van belang om de verklaring van mevrouw van Vrouwerff in de raad in een juist perspectief te plaatsen. Geen slip off de mail maar bewust doorgeven van geheime en vertrouwelijke informatie. Dit aan iemand waarvan iedereen binnen Leefbaar Geldermalsen weet dat hij een bewuste keuze heeft gemaakt zich niet als commissielid te laten beëdigen om vrij te zijn om zaken publiekelijk aan de orde te stellen. Mevrouw van Vrouwerff mag dan gezegd hebben dat ze spijt heeft (3) maar door de verantwoordelijkheid van het lekken naar de buitenwereld bij een ander neer te leggen getuigd zij hier niet van. De intenties van mevrouw van Vrouwerff (4) zijn mij volstrekt onduidelijk. In Nederland is het vellen van een oordeel voorbehouden aan de rechter en niet aan de burgemeester. In de ogen van Leefbaar Geldermalsen dient de burgemeester boven de partijen te staan en dient in deze het algemeen belang te dienen. Dit alles krijgt een extra lading wanneer je bedenkt dat uit de correspondentie tussen burgemeester, wethouder en John Tapperwijn blijkt dat zij vooraf op de hoogte was van het feit dat mevrouw van Vrouwerff zeer waarschijnlijk niet de bron was van het artikel. Tapperwijn geeft op grootgeldermalsen.nl volledige openheid van zaken inclusief links naar de mail en documenten aangaande dit onderwerp.
Voor de burgemeester mag de kous af zijn voor mij niet. Ik zal dan ook met hulp van mijn advocaat alsnog aangifte doen tegen mevrouw van Vrouwerff voor het schenden van de geheimhouding artikel 272 lid 1 van het wetboek van strafrecht.

Het artikel stelt:

Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt of beroep verplicht is het te bewaren, opzettelijk schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.

Aanvullend en tot slot:

Als fractieleider van Leefbaar Geldermalsen heb ik meermaals aangegeven dat personen die lekken en geheimhouding schenden uit de Raad zouden moeten. Dit werd door de toenmalige leden van Leefbaar Geldermalsen, mevrouw van Vrouwerff, de heer Verweij als ook anderen van Leefbaar Geldermalsen onderschreven, het is dan ook verbazend de o zo correcte personen, al na 2 weken hun bevestigende uitspraken zijn vergeten.
Mevrouw van Vrouwerff heeft door het zelfstandig opheffen van de geheimhouding bewust de afspraken met betrekking tot geheimhouding en vertrouwelijkheid geweld aangedaan en daarmee de geloofwaardigheid van Leefbaar Geldermalsen in diskrediet gebracht, terwijl Leefbaar Geldermalsen (dus ook Mevrouw van Vrouwerff) in de raad de verordening hebben onderschreven en via het raadsbesluit bekrachtigd.

Mevrouw van Vrouwerff had beter bij het raadsbesluit tegen kunnen stemmen dan was deze tragedie ons bespaard gebleven.

Met vriendelijke groeten,
Fractie Leefbaar Geldermalsen
Jos Rietbergen

Leefbaar Geldermalsen duidelijker kunnen we het niet maken!

Persbericht Leefbaar Geldermalsen

Er wordt veel gesproken over het besluit van John Tapperwijn om uit LPG te stappen en met de verkiezingen in aantocht worden de feiten daarbij wel eens verdraaid.

Ik was getuige dat Ed Goossens John persoonlijk op de lijst van LPG heeft gezet ondanks het feit dat John Tapperwijn duidelijk aangaf niet mee te willen doen zolang er verschil van inzicht bestaat tussen Dorpsbelangen en Leefbaar Geldermalsen over de verordening op het leerlingenvervoer. Ed Goossens heeft, waar vertegenwoordigers van alle deelnemende partijen van LPG inclusief meerdere leden van Dorpsbelangen bij aanwezig waren, aangegeven dat hij dit onderwerp voor de verkiezingen naar ieders tevredenheid zou oplossen.

Vervolgens hebben Ed Goossens en John Tapperwijn in de aanloop naar de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen van 18 maart een wijzigingsvoorstel Leerlingenvervoer uitgewerkt dat Dorpsbelangen 3 maart zou indienen met de steun van Leefbaar Geldermalsen.

Het verleden heeft geleerd dat Dorpsbelangen in eerdere stadia moties zouden steunen maar vervolgens net zo makkelijk afhaakte. Zo ook nu kwam Ed Goossens namens Dorpsbelangen terug met de mededeling dat ze het wijzigingsvoorstel niet zouden inbrengen.
Hij kreeg geen steun binnen de fractie, iets wat hij ook op het moment van het maken van de afspraak had kunnen weten, het dossier is meer dan zeven maanden oud. Hij had duidelijk niet gerekend op de principiële houding van Leefbaar en John Tapperwijn in het bijzonder. Een man een man, een woord een woord!

Ook zijn er misverstanden over de deelname van mij en Joke van Vrouwerff. Nogmaals voor alle duidelijkheid John Tapperwijn is onze verkiesbare kandidaat en Joke van Vrouwerff en ondergetekende respectievelijk nr 17 en nummer 11 op de lijst van LPG zijn onverkiesbaar en roepen u op om John Tapperwijn (Lid van Leefbaar Geldermalsen) LPG lijst 17 nummer 7 te stemmen, immers wordt zo de kans aanzienlijk groter dat hij ook daadwerkelijk wordt gekozen.

Wij juichen het besluit van John om dit wel te doen toe en daar op te komen namens Leefbaar Geldermalsen voor de belangen van Geldermalsen.

Met uw stem geeft u aan dat u een andere koers wilt maar dan wel op basis van eerlijke en open communicatie.

Leefbaar Geldermalsen “zegt wat ze doet en doet wat ze zegt “, daarom heeft velen van u ook vorige jaar op ons gestemd.

Met vriendelijke groeten,

Jos Rietbergen

Fractievoorzitter
Leefbaar Geldermalsen

Ed Goossens van dorpsbelangen overspeelt zijn hand.

29 november 2014 vond er op initiatief van Ed Goossens en wethouder Ronald van Meijgaarden van Dorpsbelangen een informatie sessie plaats.
Het ging om een presentatie door Bert Euser van “Nederland Lokaal” over de oprichting van een platform voor lokale partijen. De bedoeling is dat zij gezamenlijk meedoen aan de a.s. provinciale verkiezingen 2015 om ook invloed uit te kunnen oefenen op provinciaal en landelijk niveau.
De gedachte daar achter is dat we steeds meer taken met de daarbij horende problemen toebedeeld krijgen van de centrale overheid en we te weinig steun krijgen wanneer die voor problemen zorgen.

Een prima idee wat bij Leefbaar Geldermalsen op grote steun kan rekenen, ware het niet dat dit steun betekent aan persoonlijke belangen van de heren Goossens en van Meijgaarden. Zelfs dit zou nog geen punt zijn maar nu Dorpsbelangen tegen de motie stemt om een einde te maken aan het signatuurvervoer is die kans erg klein geworden.

Nederland Lokaal zou juist het oplossen van de problemen met het leerlingenvervoer centraal draagvlak moeten creëren en ervoor zorgen dat staatssecretaris deze niet telkens naar de toekomst blijft verschuiven.
Begin volgend jaar zal op www.GrootGeldermalsen.nl uiteengezet worden dat het mogelijk is ondanks wat iedereen beweerd het signatuurvervoer in Geldermalsen af te schaffen.

De eerdere motie werd door Dorpsbelangen niet gesteund omdat zij het volgens de heer Goosens “ het breder wilde trekken”. Later was het argument het een kwestie was van wachten op de juiste timing. Je zou dus kunnen denken dat hij dit bij zijn coalitiegenoot als wisselgeld wil gaan gebruiken. Vreemd omdat de SGP haar grootste verkiezingsbeloftes al heeft gebroken, geen 2de Lingebrug en geen vrij parkeren.
We hebben de afgelopen raadsperiode kunnen zien aan de initiatieven van Dorpsbelangen dat er binnen deze partij wel een breed draagvlak is voor de afschaffing van het signatuurvervoer.

Een ook volgens Leefbaar Geldermalsen in de kern mooi initiatief dreigt dus te mislukken door een strategie van de heer Goossens om persoonlijke ambities te realiseren.
De strateeg van Dorpsbelangen Ed Goossens schiet hiermee zichzelf in de voet en overspeelt zijn hand.

Leefbaar Geldermalsen is niet voor achterkamertjespolitiek en geeft vooraf aan:

Geen steun voor de afschaffing van het signatuurvervoer is geen steun voor de ambities van de heer Goossens.

Voorzitter Leefbaar Geldermalsen legt zijn functie neer.

John Tapperwijn zal per 1 november 2014 zijn functie als voorzitter van Leefbaar Geldermalsen neerleggen.
Hij heeft aangegeven dat deze functie vanaf dat moment niet meer te verenigen is met zijn andere bezigheden.

Fractievoorzitter Jos Rietbergen betreurt dit maar heeft begrip voor het besluit.

Leefbaar Geldermalsen

Leefbaar Geldermalsen zoekt leden

Leefbaar-Geldermalsen-poster-60x60-lijst-4De verkiezingen zijn een groot succes geworden. Vanaf de start zijn we, op drie na, de grootste partij van Geldermalsen. Daarnaast hebben we ook de meeste winst geboekt als je kijkt naar het aantal kiezers.
Het is dan ook de hoogste tijd dat u mee kunt praten over de besluiten die in de raad worden genomen. Binnen onze vereniging is de algemene ledenvergadering het hoogste orgaan. Er moet dan wel een mogelijkheid zijn om lid te worden. Vanaf vandaag is dat mogelijk!
Het lidmaatschap kost jaarlijks 10 euro en omdat we onze verkiezingsresultaat willen vieren, geven we al het geld dat er dit jaar binnenkomt aan een goed doel.
We hebben een aantal doelen uitgezocht en u mag bij meerderheid van stemmen bepalen waar het geld naar toegaat.

Schrijf u in via dit formulier